ПОЛОЖЕННЯ

про Виконавчий комітет Снятинської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Виконавчий комітет міської ради (далі – виконавчий комітет) є її виконавчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою.

1.4. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови.

1.5. Виконавчий комітет утворюється у складі: міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади, старост та інших осіб.

1.6. До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар ради.

1.7. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

1.8. Очолює виконавчий комітет міської ради відповідно міський голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків голови.

1.9. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

1.10. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.

1.11. Повноваження виконавчого комітету ради визначені статтями 51, 52, 53 глава 2 «Повноваження виконавчих органів ради», статтями 27 – 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.12. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.13. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.

 

ІІ. Повноваження виконавчого комітету

 

2.1. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2.2. Виконавчий комітет ради:

2.2.1. Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради.

2.2.2. Координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

2.2.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

2.3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам міських рад.

2.4. Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються головою.

2.5. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, можуть бути скасовані самим виконавчим комітетом, або міською радою.

 

ІІІ. Організація роботи виконавчого комітету

 

3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

3.2. Засідання виконавчого комітету міської ради скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – особою, на яку покладено виконання обов’язків голови раз на місяць. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

3.3. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

3.3. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством. Жителі територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

3.4. Організаційне, технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює апарат виконавчого комітету.

 

IV. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради

 

4.1. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів ради.

4.2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

4.3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

4.4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

 

V. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 

5.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

5.2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Порадник

Гід державних послуг. Банер