Регламент Виконавчого комітету Снятинської міської ради

восьмого демократичного скликання

1. Загальні положення

1.1. Регламент виконавчого комітету Снятинської міської ради восьмого демократичного скликання (далі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Снятинської міської ради (далі - виконавчий комітет).

1.2. Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

1.3. Регламент є нормативно-правовим актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає механізм діяльності виконавчого комітету по реалізації положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів України.

1.4. Виконавчий комітет має гербову печатку.

1.5. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади – органами виконавчої влади.

1.6. Виконавчий комітет утворюється відповідно до статей 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

1.7. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження на підставі ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглядає і вирішує питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.

1.8. Виконавчий комітет не менш як один раз на рік інформує про свою діяльність територіальну громаду.

1.9. Після закінчення повноважень міської ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування радою нового складу виконавчого комітету.

1.10. Затвердження Регламенту, внесення змін до нього здійснюється за рішенням виконавчого комітету.

2. Організація роботи виконавчого комітету

2.1. Організація роботи виконавчого комітету здійснюється шляхом проведення:

2.1.1. Засідань виконавчого комітету.

2.1.2. Оперативних нарад міського голови з його заступниками, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету, старостами, керівниками управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради, керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, з питань, віднесених до компетенції виконавчих органів міської ради.

2.1.3. Нарад-семінарів, які скликаються міським головою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретарем міської ради та керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2.1.4. Загальноміських заходів чи зібрань (референдумів, громадських слухань, конференцій, зборів, круглих столів, прямих ліній тощо).

2.1.5. Засідань комісій та інших консультаційно-дорадчих органів, утворених виконавчим комітетом або міським головою, із спеціалістів виконавчих органів міської ради з залученням спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, громадських об’єднань, членів територіальної громади для вивчення питань і підготовки пропозицій керівництву міської ради та проектів рішень виконавчого комітету, виконання інших доручень.

2.1.6. Об’їздів територій, відвідань підприємств, установ і організацій, зустрічей з мешканцями міста з метою ознайомлення зі станом справ, оцінки соціально-економічної та політичної обстановки.

2.1.7. Видання розпоряджень та доручень міського голови, розпорядчих документів керівників виконавчих органів на виконання своїх функціональних повноважень, а також - розпорядчих документів вищих органів виконавчої влади, організації їх виконання.

3. Планування роботи

3.1. Практична діяльність виконавчого комітету щодо реалізації повноважень, передбачених чинним законодавством, організовується відповідно до планів роботи, які затверджуються рішеннями виконавчого комітету.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається, як правило, на 6 місяців (півріччя) та містить такі розділи:

3.2.1. Питання, які вноситимуться на розгляд міської ради.

3.2.2. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету.

3.2.3. Перелік питань для розгляду заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету.

3.2.4. Загальноміські заходи (відзначення державних і професійних свят, пам’ятних дат).

3.3. Проекти планів роботи виконавчого комітету розробляються керуючим справами виконавчого комітету з урахуванням пропозицій управлінь, відділів, інших виконавчих органів, членів виконавчого комітету, погоджених з заступниками міського голови і подаються керуючим справами виконкому міської ради на засідання виконавчого комітету разом з проектом рішення.

         Загальне керівництво розробкою планів здійснює керуючий справами виконавчого комітету міської ради, який за погодженням з міським головою має право вносити зміни та доповнення до поданих проектів, враховуючи соціально-економічний стан міста та виконання раніше прийнятих рішень.

3.4. Проект плану роботи виконавчого комітету на наступне півріччя розглядається на засіданнях виконкому.

3.5. Проект рішення про план роботи виконавчого комітету візується заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету.

3.6. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконкому.

3.7. План роботи не пізніше як у триденний строк після його затвердження надсилається відділам та управління міської ради, виконавцям, зазначеним у плані.

3.8. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконавчого комітету.

При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий справами виконкому інформує виконком про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

3.9. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується відділами міської ради за дорученням керуючого справами та подається на затвердження міському голові до 25 числа попереднього місяця.

3.10. При проведенні нарад, семінарів, конференцій та інших масових заходів розробляються плани їх проведення, які подаються на затвердження міському голові або його заступникам згідно з розподілом функціональних повноважень не пізніше як за 5 днів до їх проведення.

3.11. Організаційне забезпечення роботи виконавчого комітету, управлінь, відділів, інших виконавчих органів здійснюється шляхом визначення відповідальних працівників чи підрозділів за виконання планів (заходів) та покладання контролю на заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

4. Порядок проведення засідань виконкому

4.1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, які скликаються міським головою, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступниками міського голови.

4.2. Засідання виконавчого комітету міської ради проводяться, як правило, у четвертий четвер кожного місяця. При необхідності скликаються позачергові засідання виконкому.

Початок засідань виконкому, як правило, о 10.00 год.

4.3. Головує на засіданнях міський голова, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступник міського голови. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від його загального складу.

4.4. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає – про це ставиться до відома міського голову або керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Разом з цим члени виконавчого комітету мають право:

 • брати участь в обговоренні проектів рішень виконавчого комітету, вносити пропозиції, зауваження та доповнення до проектів рішень, які розглядаються;
 • бути залученими, за згодою, до роботи у комісіях, робочих групах, комітетах, координаційних радах та інших консультативно-дорадчих органах;
 • брати участь у підготовці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету;
 • ознайомлюватися з матеріалами (крім тих, які мають обмежений доступ) та рішеннями міської ради, отримувати, за письмовим зверненням, їх копії;
 • бути присутніми на засіданнях постійних та тимчасових депутатських комісій міської ради, інших комісій, робочих груп, комітетів, координаційних рад та інших консультативно-дорадчих органів, ознайомлюватися з їхніми рішеннями та матеріалами (крім тих, які мають обмежений доступ);
 • бути позачергово та невідкладно прийнятими міським головою, його заступниками, начальниками відділів та управлінь;
 • бути присутніми на колегіях, нарадах управлінь та відділів міської ради;
 • надавати пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;
 • ознайомлюватися з оригіналами прийнятих рішень виконавчого комітету та протоколами засідань, розпорядженнями міського голови (крім тих, які мають обмежений доступ) та отримувати, за письмовим зверненням, їх копії;
 • координувати діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; заслуховувати звіти про роботу їх керівників.

4.5. У засіданні виконкому мають право брати участь депутати міської та інших рад, керівники структурних підрозділів міської ради, представники засобів масової інформації, громадськості, а також запрошені особи.

4.6. Крім членів виконавчого комітету на кожне засідання запрошуються начальники всіх виконавчих органів міської ради.

4.7. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів та осіб, зазначених у пункті 4.6., про дату, час і місце проведення засідання виконкому, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює керуючий справами виконавчого комітету.

4.8. Присутність запрошених осіб відповідно до списку, що додається до проекту рішення, ознайомлення їх з проектом рішення забезпечують керівники управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку питання на засідання виконавчого комітету.

         Реєстрацію запрошених на засідання виконавчого комітету міської ради, відповідно до списку запрошених, здійснюють працівники структурних підрозділів міської ради, міських установ та комунальних підприємств, які готували питання. Список зареєстрованих подається міському голові перед початком засідання виконкому.

4.9. Засідання виконавчого комітету здійснюється згідно з порядком денним, який формує керуючий справами виконавчого комітету. Не пізніше як за три робочих дні до засідання, з проектами рішень ознайомлюються члени виконавчого комітету.

         Проект порядку денного з проектами рішень за згодою/бажанням членів виконавчого комітету надсилається на скриньки їх електронної пошти.

4.10. З питань, віднесених законодавством до компетенції виконавчих органів міської ради доповідають на засіданнях виконкому заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, керівники відділів та управлінь міської ради, а також керівники підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади та інших форм власності.

4.11. Після кожних 2 годин засідання оголошується перерва до 15 хвилин. У процесі обговорення питання, з дозволу головуючого, можуть проводитися дискусії та діалоги. Час дискусії до 5 хвилин зараховується кожному з її учасників як один виступ.

4.12. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

4.13. Засідання виконавчого комітету міської ради оформляється протоколом, а також ведеться аудіо та відеозапис засідання. Відповідальним за оформлення протоколу засідання є керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

         У протоколі засідання зазначаються: дата і місце проведення засідання, кількість членів виконавчого комітету присутніх на засіданні; прізвища, ініціали членів виконавчого комітету, які відсутні; питання порядку денного, винесені на розгляд; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, короткий зміст виступів, які містять доповнення чи зміни до проекту рішення (його окремих пунктів); результати голосування, номер рішення.

      Протокол засідання виконавчого комітету є документом, що підтверджує процес прийняття рішення. Протокол засідання виконавчого комітету підписується головуючим та особою, яка вела протокол.

      Протоколи засідань виконавчого комітету, а також копії файлів аудіо та відео запису зберігаються у керуючого справами виконавчого комітету.

     Копії протоколів засідання виконавчого комітету або витяги із них засвідчуються печаткою канцелярії міської ради і надсилаються у разі потреби заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам.

4.14. Оформлений протокол не пізніше як через 10 днів після засідання подається на підпис головуючому на засіданні.

4.15. Оригінали протоколів, рішень з додатками формуються в хронологічному порядку і підшиваються в справи для зберігання.

4.16. Вилучення документів з протоколів міської ради та її виконавчого комітету за вимогою правоохоронних органів проводиться виключно з письмового дозволу міського голови, а його відсутності – заступників міського голови, у порядку визначеному законодавством.

5. Підготовка проектів рішень

5.1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: надруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, засвідчене гербовою печаткою виконавчого комітету.

5.2. Рішення виконкому приймаються на виконання нормативно-правових актів, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями постійних комісій, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

5.3. Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконавчого комітету, керівниками управлінь, відділів, інших виконавчих органів в межах своєї компетенції.

5.4. Контроль за підготовкою проектів рішень на розгляд виконкому, їх доопрацюванням, організацією доведення рішень до виконавців, належного стану ведення діловодства та обліку покладається на керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

5.5. Безпосередніми виконавцями проектів рішень є керівники структурних підрозділів міської ради.

5.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

         В констатуючій частині стисло узагальнюються основні положення (позитивні та негативні).

     В розпорядчій частині вміщуються конкретні, змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

      Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів з єдиною нумерацією арабськими цифрами. У разі потреби окремі пункти поділяються на підпункти другого і третього порядку, що нумеруються відповідно до взірців «3.1, 3.1.1.». Сторінки документа також нумеруються.

5.7. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в об’ємі, як правило, 2 – 3 друкованих сторінок, довідки – 4 друкованих сторінок. До них додаються: коротка довідка по суті питання, дані про доповідача, список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та інші необхідні документи, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

5.8. При необхідності, розробник проекту рішення готує і подає пояснювальну записку до нього, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації прийнятого рішення.

     До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

        Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

       Пояснювальна записка не подається до проектів рішень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

   Подання пояснювальної записки до проектів рішень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів є обов'язковим.

5.9. Для підготовки рішень виконкому з планових питань створюється комісія (робоча група), склад якої затверджується міським головою. До її складу можуть включатися депутати (за згодою), працівники виконавчих органів, спеціалісти з питання, яке готується. Для докладного вивчення питання розробляється пам’ятка або перелік питань, на які необхідно звернути особливу увагу.

5.10. Персональну відповідальність за підготовку проектів рішень та наявність необхідних документів, на підставі яких пропонується прийняти рішення, несуть керівники управлінь, відділів міської ради.

5.11. Проекти рішень готують заступники міського голови, керуючий справами виконкому, начальники управлінь та відділів міської ради, а також керівники комунальних підприємств, інших установ та організацій міста.

         У разі коли розроблення проекту рішення доручено декільком структурним підрозділам міської ради або іншим органам, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

         Головний розробник, що подає проект рішення, зобов’язаний погоджувати його та додатки до нього з усіма зацікавленими особами.

       Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи міської ради та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту рішення.

     Усі проекти рішень виконкому підлягають обов’язковому візуванню заступниками міського голови відповідно до функціональних повноважень, керуючим справами виконкому, відповідальною посадовою особою з питань запобігання та виявлення корупції, відділом правової, кадрової та мобілізаційної роботи міської ради, керівником структурного підрозділу міської ради в якому створено документ, та працівником, який створив документ. При цьому зазначається прізвище та ініціали особи, яка візує проект рішення.

     Питання, пов’язані з виконанням бюджету, використанням бюджетних коштів в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим відділом міської ради.

    Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів міської ради та інших органів з розроблення проекту рішення, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

5.12..У разі, коли проект рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших рішень (розпоряджень), такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого рішення одночасно з основним проектом.

5.13. Якщо вносяться пропозиції щодо відміни або внесення змін в окремі пункти і рішення в цілому, доповідач зобов’язаний погодити його із керуючим справами.

5.14. При наявності розбіжностей з проектом рішення або окремими його пунктами посадовою особою, яка не згідна або має окрему думку, додається довідка з обґрунтуванням зауважень. На засідання виконавчого комітету можуть вноситися альтернативні проекти рішень. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів міської ради та інших органів щодо проекту рішення оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій, який підписує керівник структурного підрозділу міської ради, іншого органу, що є головним розробником.

5.15. Погоджені з усіма зацікавленими сторонами проекти рішень разом з документами подаються до керуючого справами.

5.16. При наявності всіх погоджень та відповідних документів керуючий справами включає проекти рішень в порядок денний засідання виконавчого комітету в строки, вказані в п. 5.17.

5.17. Підготовлені проекти рішень в кількості рівній кількості членів виконкому плюс 1 примірник подаються особами, відповідальними за підготовку питань, до керуючого справами не пізніше ніж за 10 календарних днів до засідання виконавчого комітету.

5.18. Разом з проектом рішення, первинними документами, на підставі яких воно приймається, реєстром розсилки до керуючого справами подається і електронний варіант (електронний файл) з текстом цього документа.

    Відповідальність за відповідність тексту оригіналу з електронним варіантом (електронним файлом) несе виконавець.

5.19. Порядок денний засідання виконкому, проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд виконавчого комітету, оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради та подаються для попереднього ознайомлення членам виконавчого комітету не пізніше, як за три робочих дні до його засідання. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, за дорученням міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, можуть бути внесені на розгляд виконкому за день до його засідання або прийняті в робочому порядку шляхом опитування, при наявності згоди двох третин членів виконавчого комітету від загального його складу.

5.20. Доповнення до проекту рішення, включеного в порядок денний засідання виконкому, візується виконавцем, відділом правової, кадрової та мобілізаційної роботи, погоджується з керуючим справами виконавчого комітету міської ради і разом з первинними документами подається керуючому справами не пізніше як за день до засідання виконкому.

5.21. Проект рішення, який стосується життєвих інтересів широких верств населення, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження місцевих програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для розвитку міста, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

         У разі проведення публічного обговорення проекту рішення головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

5.22. Рішення про проведення публічного обговорення проекту рішення приймає міський голова (шляхом видачі розпорядження) на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

     Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту рішення повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття рішення.

   Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів міської ради або іншими органами.

    До пропозиції додаються проект рішення, завізований керівником відділу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

         У плані проведення публічного обговорення зазначається:

 • які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
 • яких результатів необхідно досягти;
 • які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
 • строк проведення обговорення.

  Проект рішення, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

  Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту рішення, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

5.23. Публічні обговорення, які проходили у формі громадських слухань, оформляються протоколом, який веде уповноважена головним розробником посадова особа. В протоколі зазначаються: тема, час і місце проведення слухань; посада і прізвище головуючого на слуханнях, кількість учасників; запитання і пропозиції, що були висловлені в ході слухань; результати голосування, якщо таке проводилось, звернення та рекомендації учасників слухань. Протокол підписується головуючим на слуханнях та особою, яка вела протокол. До протоколу додається список запрошених на громадські слухання.

5.24. Оформлений належним чином протокол публічного обговорення (громадських слухань) протягом 5-х днів після їх проведення передається для зберігання в організаційний відділ міської ради (крім протоколів громадських слухань, на яких розглядалися проекти рішень, що мають ознаки регуляторного акту). У головного розробника зберігається копія протоколу.

5.25. У разі розроблення проекту рішення, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.

6. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з врахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконком приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконкому і є обов’язковим для виконання.

6.2. Рішення виконкому можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення відсутні зауваження і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити його дію своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

6.4. Рішення прийняті з урахуванням висловлених в ході обговорення зауважень, не пізніше 2-х днів після засідання доопрацьовуються виконавцями та передаються керуючим справами на підпис міському голові. Рішення виконкому підписуються міським головою, додатки до рішень – керуючим справами виконкому міської ради.

    Разом з доопрацьованим рішенням керуючому справами подається і електронний варіант (електронний файл). Начальники відділів, управлінь та інших служб міської ради, керівники міських установ, комунальних підприємств несуть персональну відповідальність за відповідність поданого електронного варіанту (електронного файлу) документа його оригіналу.

6.5. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

6.6. Підписані рішення реєструються в керуючого справами шляхом зазначення дати та присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова індексація рішень здійснюється в межах календарного року. Датою реєстрації рішення виконкому є дата його прийняття. Дата і номер зазначаються у визначеному на бланку місці. Нумерація рішень виконкому ведеться від номера 1 за наростанням протягом календарного року.

6.7. У день підписання рішення, але не пізніш як у 3-денний строк з дня підписання, керуючий справами тиражує їх і надсилає виконавцям згідно з реєстром розсилки.

6.8. Після одержання рішень виконавці реєструють і при необхідності беруть на контроль їх виконання.

6.9. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами.

     Доручення, отримані під час засідання виконавчого комітету, оформляються протоколом, доводяться до виконавців, які інформують виконком про хід їх виконання.

6.10. За необхідності, виконавці розробляють заходи щодо виконання рішень, які погоджуються з заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, на яких покладено контроль за їх виконанням.

6.11. Відділ загальної, організаційної, інформаційної роботи та комунікації з громадськістю, спільно з адміністратором сайту, невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішень виконкому забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради. У разі несвоєчасного доопрацювання рішень прийнятих з урахуванням висловлених в ході обговорення зауважень і пропозицій персональна відповідальність за несвоєчасне оприлюднення рішень виконкому покладається на керівників відділів та управлінь, які готували проект рішення.

 Керуюча справами виконавчого комітету                                                             О. Саміла

 

 

Додаток 1

до Регламенту виконавчого комітету Снятинської міської ради восьмого демократичного скликання

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення ______________________________________________________________

(назва)

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

            Зазначається підстава розроблення проекту рішення чи розпорядження (на виконання актів законодавства, указів, розпоряджень та листів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, документів інших органів виконавчої влади вищого рівня, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується рішення, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

 1. Мета і шляхи її досягнення

            Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття рішення, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

 1. Правові аспекти

            Зазначаються правові підстави розроблення проекту рішення та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

            Виходячи із змісту проекту рішення, зазначається потреба у внесенні змін до чинних рішень (розпоряджень) або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових рішень (розпоряджень) або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових рішень (розпоряджень).

            У разі, коли проект рішення стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

            Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту рішення, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

            Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

            Зазначається, чи стосується проект рішення інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

            Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятого рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6.         Місцевий аспект

            Якщо проект рішення/розпорядження стосується питання розвитку міста, зазначається, чи враховують положення проекту потребу міста, його вплив на місцевий розвиток.

 

7.         Громадське обговорення

            Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

            Якщо проект рішення не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8.         Прогноз результатів

            Дається прогнозна оцінка результатів виконання рішення, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

_______________________

__________________

____________________

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

___ ______________20___р.

 

 

 

                                                                                   

Додаток 2

до Регламенту виконавчого комітету Снятинської міської ради восьмого демократичного скликання

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту рішення ____________________________________________________________

(назва)

 

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проекту рішення, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

 

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту рішення

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

_________________

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

______________________

(підпис)

_________________________

(прізвище та ініціали)

 ___________20___р.

 

 

                                                                                                                       

Додаток 3

до Регламенту виконавчого комітету Снятинської міської ради восьмого демократичного скликання

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту рішення розпорядження)_________________________________________________

 

 

з/п

Зміст чинного рішення

Пропоновані зміни і доповнення до проекту рішення

Примітка

 

 

 

 

 

 

_________________

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

______________________

(підпис)

_________________________

(прізвище та ініціали)

 ___________20___р.

 

 

 

Порадник

Гід державних послуг. Банер